LAMAN UTAMA > Seksyen Agihan Zakat

Latar Belakang

Unit  Agihan Zakat  terdiri daripada sub Unit Ekonomi dan Keushawanan, Unit Pembangunan Pendidikan , Unit Sosial dan Kemanusiaan dan Unit Hal Ehwal Saudara Baru. Unit ini bertanggungjawab merancang, mengendali dan memproses  permohonan-permohonan  bantuan samada daripada individu dan organisasi.  Justeru itu , bagi memantapkan lagi pengurusannya , pihak MAIDAM telah mengambil langkah membangunkan beberapa prosedur serta telah mendapatkan pengiktirafan persijilan MS ISO 9001:2000 yang mula berkuatkuasa pada 2/12/2007 . Seterusnya pada 2/5/2010 persijilan ISO telah di naik taraf kepada MS ISO 9001:2008. Pengiktirafan tersebut amat perlu bagi memastikan pengagihan zakat dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat dan efisyen selaras dengan moto pengurusan agihan  iaitu “Zakat Perkasa, Asnaf Terbela, Ummah Sejahtera ”.
Asas utama pengagihan zakat adalah berpandukan kepada firman Allah ( S.W.T ) dalam Surah At-Taubah Ayat 60 , yang bermaksud : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin , amil-amil yang menguruskannya , muallaf yang dijinakkan hatinya , hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya , orang yang berhutang , orang yang berjuang pada jalan Allah dan orang musafir yang diharuskan oleh syarak  . Ketetapan hukum yang sedemikian itu adalah datangnya dari Allah , dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

 Visi

Ke arah pengagihan zakat secara efisyen dan sistematik kepada asnaf yang lapan

 Misi

Memperkasakan sosio-ekonomi asnaf melalui bantuan modal berdikari,  bantuan kemanusiaan, bantuan pendidikan dan program kaunseling yang berkesan.

  Objektif

i-    Melahirkan   ramai ushawan asnaf yang berjaya serta mampu
      berdikari dan berdaya saing melalui skim bantuan
modal     
ii-   Membantu   asnaf  zakat seluruh negeri melalui bantuan  pendidikan
      bagi mengelakkan berlaku  keciciran dalam menimba ilmu
      pengetahuan.
iii-  Membantu serta meringankan bebanan asnaf dalam memenuhi

       sebahagian keperluan  hidupnya  .
iv-  Membangunkan modal insan saudara kita menerusi pendidikan, 
      bantuan kebajikan dan khidmat kaunseling yang berkesan.

Piagam Pelanggan

Kami berjanji,

1.       Menyelesaikan permohonan bantuan dalam tempoh 1 hari bekerja – 5 bulan.

2.       Mempastikan agihan zakat dilaksanakan secara telus dan profesional kepada asnaf.

3.       Mempastikan agihan dibuat berpandu kepada profil rakyat termiskin.

4.       Mempastikan bantuan berbentuk segera serta merta bagi yang memenuhi syarat.

5.       Mengutamakan kepentingan pelanggan dengan melayan dengan cepat, cekap dan mesra.